Class X Board Results 2022-2023
( Highlights )

 • The pass percentage is 100%.
 • 94% is the highest percentage this year.
 • 46% of the students secured distinction.

Class X Board Results 2022-2023
( Subject-wise Highest Marks )

Subject Highest
Marathi 91%
English 91%
Hindi 86%
Science & Technology 96%
Mathematics 94%
Social Science 97%

Class X 2022-2023
School Toppers

Rank 1
Mahadik Karan Pramod
94%
Rank 2
Lawande Shreyash Santosh
92%
Rank 3
Chitte Anushka Ganesh
91.8%

Class XII Board Results 2022-23
( Highlights )

Science Stream

 • The pass percentage is 100%.
 • 84.17 % is the highest in Science stream this year.
 • 45.45% of the students secured First Class.

Commerce Stream

 • The pass percentage is 100%.
 • 92.33% is the highest in Commerce stream this year.
 • 40.62% of the students secured Distinction.

Class XII Board Results 2022-2023
( Subject-wise Highest )

Science Stream

Subject Highest
Physics 82%
Chemistry 82%
Mathematics 87%
Biology 91%
English 87%
Information Practice 96%

Commerce Stream

Subject Highest
Economics 93%
Book Keeping & Accountancy 97%
Organization Of Commerce & Management 93%
Secretarial Practice 96%
English 80%
Information Technology 98%

Class XII 2022-2023
School Toppers

Science Stream
Rank 1
Ambavane Vedant Sanjay
84.17%
Rank 2
Kanawade Yash Chandrabhan
82.5%
Rank 3
Khandagale Sangram Pradip
82.33%
Commerce Stream
Rank 1
Deshmukh Kadambari Nakul
92.33%
Rank 2
Sanap Sanket Sanjay
88.83%
Rank 2
Phate Chetana Sanjay
88.83%
Rank 3
Choudhari Swamini Avinash
88.5%

Class X Board Results 2021-2022
( Highlights )

 • 52 students appeared the SSC Exam in the AY 2021-22.
 • The pass percentage is 100%.
 • The highest score of SSC is 89.80% this year.
 • 51.92% students secured distinction.
 • 40.38% students are between 80% and 90%.
 • 11.53% students are between 75% and 80%.
 • 46.15% students are between 60% to 75%

Class X Board Results 2021-2022
( Subject-wise Highest Marks )

Subject Highest
Marathi 91%
English 88%
Hindi 88%
Science 96%
Mathematics 93%
Social Science 94%

Class X 2021-2022
School Toppers

Rank 1
Avhad Yash Deepak
89.8%
Rank 2
Ghongade Sarthak Nagesh
88.6%
Rank 2
KHOMANE KARTIKI MOHAN
88.6%
Rank 3
Magar Sanchita Suhas
88%

Class XII Board Results 2021-22
( Highlights )

Science Stream

 • All 59 students who appeared qualified the HSC exam this year.
 • The pass percentage is 100%.
 • 82.50% is the highest in Science stream this year.
 • 16.94% students secured distinction.
 • 3.38% students were between 80% and 90%.
 • 98.30% students secured 60% (First Class) and above.
 • 50.84% students secured 70% and above.

Commerce Stream

 • All 49 students who appeared qualified the HSC exam this year.
 • The pass percentage is 100%.
 • 89.33% is the highest in commerce stream this year.
 • 20.40% students secured distinction.
 • 8.16% students were between 80% and 90%.
 • 100% students secured 60% and above.

Class XII Board Results 2021-2022
( Subject-wise Highest )

Science Stream

Subject Highest
Physics 80%
Chemistry 87%
Mathematics 67%
Biology 89%
English 88%
Information Practice 98%

Commerce Stream

Subject Highest
Economics 90%
Book Keeping & Accountancy 92%
Organization Of Commerce & Management 97%
Secretarial Practice 94%
English 80%
Information Technology 92%

Class XII 2021-2022
School Toppers

Science Stream
Rank 1
Mhatre Khushi Kishor
82.5%
Rank 2
Shinde Srushti Sunil
81%
Rank 3
Giri Sunita Narendra
77%
Commerce Stream
Rank 1
Shetye Riya Anil
89.33%
Rank 2
Ghuge Shravani Babarao
84.17%
Rank 3
Gawade Sakshi Raju
80.5%

Highlights

 • The pass percentage is 100%.
 • 96.6% is the highest in SSC this year.
 • 59.62% students secured distinction.
 • 19.23 % students scored 90% and above marks.
 • 25% students were between 80% and 90%.

Maharashtra SSC Class X Board Results 2020-21
( Subject-wise Highest Marks )

Subject Highest
English 94
Hindi 97
Marathi 95
Science 96
Mathematics 99
Social Science 97

SSC Class X 2020-21
School Toppers

Rank 1
Ubale Atharva Ashok
98%
Rank 2
Bagal Riddhi Vijay
94.4%
Rank 3
Butte Om Kedarnath
93.6%

Highlights

Science Stream

 • The pass percentage is 100%.
 • 96.17% is the highest in Science stream this year.
 • 98.3% students secured distinction.
 • 46.6% students scored 90% and above marks.
 • 65.53% students scored between 80% and 90%.

Commerce Stream

 • The pass percentage is 100%.
 • 95.5% is the highest in Commerce stream this year.
 • 86.21% students secured distinction.
 • 10.34 % students scored 90% and above marks.
 • 62.07% students scored between 80% and 90%.

Maharashtra HSC Class XII Board Results 2020-21
( Subject-wise Highest )

Science Stream

Subject Highest
English 97
Physics 97
Chemistry 98
Mathematics 97
Biology 98
Information Practice 98

Commerce Stream

Subject Highest
English 94
Economics 95
Book Keeping & Accountancy 95
Secretarial Practice 96
Organization Of Commerce & Management 96
Information Technology 94

HSC Class XII 2020-21
School Toppers

Science Stream
Rank 1
Deshmukh Vaibhav Santosh
96.17 %
Rank 2
Rawal Tanaya Bhaskar
96%
Rank 2
Bhandarkar Upasana Ganesh
96%
Rank 2
Pingale Prachi Anil
96%
Rank 3
Shetty Akshija Jayakar
95.17%
Commerce Stream
Rank 1
Mehetar Arya Mangesh
95.5%
Rank 1
Kane Chaitrali Chandrashekhar
95.5%
Rank 2
Patil Manasi Gajanan
92%
Rank 3
Lobhi Isha Khandu
91.67%

Highlights

 • All 73 students who appeared in qualified the SSC Board Examination.
 • The pass percentage is 100%.
 • 95.60 % is the highest this year.
 • 65.75% students secured distinction.
 • 8.21% students scored 90% and above marks.
 • 35.62 % students scored between 80% and 90%.

Maharashtra SSC Class X Board Results 2019-20
( Subject-wise Highest Marks )

Subject Highest
English 97
Hindi 94
Marathi 94
Science 97
Mathematics 97
Social Science 96

SSC Class X 2019-20
School Toppers

Rank 1
Dahifale Shivam Goraksha
95.6%
Rank 2
Rathod Nilesh Tarachand
94.6%
Rank 1
Labde Avishkar Jagdish
95.6%
Rank 3
Shinde Nidhi Santosh
93.6%

Highlights

Science Stream

 • All 57 students who appeared qualified the HSC Board Examination.
 • The pass percentage is 100%.
 • 82.62% is the highest in Science stream this year.
 • 7 % students secured distinction.
 • 3.5 % students scored between 80% and 90%.

Commerce Stream

 • All 45 students who appeared qualified the HSC Board Examination.
 • The pass percentage is 100%.
 • 82 % is the highest in Commerce stream this year.
 • 6.6 % students secured distinction.
 • 2.2 % students scored between 80% and 90%.

Maharashtra HSC Class XII Board Results 2019-20
( Subject-wise Highest )

Science Stream

Subject Highest
English 81
Physics 89
Chemistry 80
Mathematics 95
Biology 94
Information Technology 84

Commerce Stream

Subject Highest
English 70
Economics 93
Book Keeping & Accountancy 98
Secretarial Practice 93
Organization Of Commerce & Management 83
Information Technology 81

HSC Class XII 2019-20
School Toppers

Science Stream
Rank 1
Sawant Shraddha Hanumant
82.62 %
Rank 1
Shravani Mangesh Jadhav
82.62 %
Rank 2
Reshma Raghunath Kadlak
76.62 %
Rank 3
Saee Harishchandra Rane
75.85 %
Commerce Stream
Rank 1
Mrunal Mahendra Badekar
82%
Rank 2
Pranali Suresh Shivkar
79.64%
Rank 3
Arpita Basant Singh
76.31%

Highlights

 • 76 out of 77 students who appeared qualified the SSC board examination in 2019.
 • The pass percentage is 98.70 %
 • 91.80 % is the highest this year.
 • 41.55 % students secured distinction.
 • 1.29 % students scored 90% and above marks.
 • 15.58 % students were between 80% and 90%.

AISSE (Class X) Results
( Subject-wise Highest Marks )

Subject Highest
English 91
Hindi 93
Marathi 83
Science 93
Mathematics 94
Social Science 96

AISSE (Class X) Results
2018-2019 School Toppers

Rank 1
Thosar Manas Mahesh
91.8%
Rank 3
Walse Patil Anuj Ajit
87.6%
Rank 2
Gangurde Ankit Tukaram
87.8%

Highlights

Commerce Stream

 • 41 /42 students who appeared qualified HSC Board Examination.
 • The pass percentage is 97.62 %.
 • 93.69 % is the highest in Commerce stream this year.
 • 9.52 % students secured distinction.
 • 2.38 % students scored 90% and above marks.
 • 2.38 % students were between 80% and 90%.

Science Stream

 • 49/59 students who appeared qualified HSC Board Examination.
 • The pass percentage is 83.5 %.

AISSE (Class XII) Results
2018-2019 School Toppers

Science Stream
Rank 1
Joshi Shreya Vivek
Rank 2
Kanavade Shreyas Chandrabhan
Rank 3
Dhabane Jay Arun
Commerce Stream
Rank 1
Shetty Chintan Bhaskar
Rank 2
Joshi Vrushali Vijay
Rank 3
Mhatre Hemangi Ramdas